Felhasználási feltételek

Általános információk

Jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: Szerződés) a Szent Bernát Gyógyszertár Kft. (székhelye: 8420 Zirc, József Attila u. 8., cégjegyzékszáma: 19-09-520553, adószáma: 11685326-2-19, továbbiakban: Gyógyszertár) által a Vevő részére átadott Szent Bernát ajándék utalványkártya (továbbiakban: Utalvány) használatának részletes szabályait tartalmazzák.

Fogalmak

Vevő: bármely természetes személy, valamint a mindenkor hatályos Ptk. szerint meghatározott gazdálkodó szervezet és egyéb jogi személy, amely/aki a Szerződés alapján jogosult az Utalvány használatát Utalványbirtokosoknak biztosítani.

Utalvány: egy előre legyártott, a Vevő által a Gyógyszertárban előre meghatározott forint összegben – 5.000.- Ft – megvásárolható sorszámozott műanyag kártya. A kártya az ellenérték kifizetését követően azonnal átvehető.

Utalványbirtokos: az a természetes személy, aki a Vevő rendelkezése alapján jogosult az Utalvány jelen Szerződés szerinti használatára.

Kártyára vonatkozó rendelkezések

1. Szerződés létrejötte és megszűnése

A Szerződés a Gyógyszertárban megvásárolható Utalvány átvételével és a megadott címletérték Vevő általi, az Utalvány átvételével egyidejű megfizetésével jön létre.

Az Utalvány vásárlása kizárólag készpénzzel lehetséges.

Vevő tudomásul veszi, hogy az Utalvány megvásárlásakor a Gyógyszertár az ÁFA-törvény 13. § (3) bekezdés, 259. § 15. pont értelmében számlát vagy egyszerűsített számlát nem állít ki, mivel a feltöltés nem minősül szolgáltatásnyújtásnak. Az Utalványbirtokos az Utalvánnyal történő vásárlásai során jogosult a Gyógyszertárban egyszerűsített készpénzfizetési számlát kérni.

A Szerződés megszűnik:

    • az Utalvány beváltásával
    • az Utalvány felhasználási (érvényességi) határidejének lejártával
    • a Gyógyszertár jogutód nélküli megszűnésével.

A Szerződés megszűnését követően az Utalvány nem használható.

A Gyógyszertár az érvényesség lejártát követően a fennmaradt Utalvány értékét nem fizeti vissza.

A Gyógyszertár az Utalványt nem vásárolja vissza. A Gyógyszertár kivételes esetben, saját döntése alapján, méltányosságból visszavásárolhatja az Utalványt.

2. Utalvány használata

Az Utalvány nem névre szóló, mindenkori birtokosa által az Utalvány az érvényességi idején belül mindenkori értéke erejéig használható a Gyógyszertárban. A Gyógyszertár az Utalványt bármely termék megvásárlására fizetési eszközként elfogadja.

Az Utalvány másik Utalvánnyal, illetve más fizetési eszközzel együttesen is használható.

Az Utalvány készpénzre nem váltható, vásárláskor készpénz vissza nem adható. Az Utalvány összegére kamatot nem fizetünk, az Utalvánnyal történő fizetésre tranzakciós költséget nem számolunk fel.

Fizetés előtt az Utalványbirtokos közli, hogy Utalvánnyal kíván fizetni, majd fizetéskor átadja az Utalványt a Gyógyszertár személyzetének, aki fizetési tranzakciót indít az Utalvánnyal.

Amennyiben az Utalvány bármely alaki tényezője nem felel meg az előírtaknak, a Gyógyszertár személyzete jogosult az Utalvány elfogadását megtagadni.

A Gyógyszertár műszaki, technikai rendszerének üzemzavara esetén előfordulhat, hogy az Utalvány nem használható. Ekkor, illetve az utalványelfogadás más okból történő meghiúsulása esetén a vásárolt termékek ellenértékét más elfogadott fizetőeszközzel szükséges kiegyenlíteni.

A Vevő illetve az Utalványbirtokos felelőssége az Utalvány biztonságos megőrzése, rendeltetés- és jogszerű használata. A Gyógyszertár az utalványhasználat jogosultságát nem ellenőrzi, illetéktelen használatból eredő károkért felelősséget nem vállal, az Utalvány letiltása nem lehetséges. A Gyógyszertár nem tartozik továbbá felelősséggel azon károkért, melyek az Utalvány nem rendeltetésszerű használatából vagy az Utalvány használatának meghiúsulásából, illetve a művelet nem megfelelő végbemenéséből származnak. Nem terheli felelősség továbbá a Gyógyszertárat azon károkért sem, amelyek abból fakadnak, hogy a Vevő vagy az Utalványbirtokos nem tartja be a Szerződésben foglaltakat.

Az Utalvány átvételét követően a Gyógyszertár kizárólag abban az esetben vállalja az átadott Utalvány cseréjét, vagy az egyenleg visszafizetését, ha az Utalvány a Gyógyszertárnak felróható okból rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, és annak üzletekben elfogadásával kapcsolatban technikai probléma merül fel, amelyet a Gyógyszertár vizsgálata is megerősíti. Az Utalvány cseréje, vagy az egyenleg visszafizetése ebben az esetben a Gyógyszertárban lehetséges. Visszafizetés készpénzben történik.

A Vevő az Utalványt érintő reklámtevékenységet nem folytathat.

Egyéb rendelkezések

Vevő, illetve az Utalványbirtokos információ- illetve segítségkérés céljából a Gyógyszertár személyzetéhez fordulhat, a következő telefonszámon: +36 88 583 660; vagy e-mail címen: info@szentbernat.com.

A Gyógyszertár a mindenkor hatályos Szerződést az alábbi helyeken teszi elérhetővé Vevő, illetve Utalványbirtokos részére:

Az Utalvány anonim; az Utalvány megvásárlása és felhasználása is anonim módon történik. Ha az Ön megkeresésére mégis sor kerül az Utalvánnyal kapcsolatban személyes adatok kezelésére, akkor arra – a vonatkozó jogszabályokon kívül – a Gyógyszertár adatkezelési szabályzata vonatkozik azzal, hogy az Ön személyes adatait kizárólag a megkeresés teljesítésére, kezelésére használjuk fel.

A Szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a szerződő felek békés úton kísérelnek meg rendezni.

Jelen Szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben, a magyar jogszabályokban, különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Felek teljes megállapodását kizárólag a jelen Szerződés testesíti meg. A Szerződés megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a Szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a Szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

Jelen Szerződést a Gyógyszertár jogosult a Vevő megfelelő, a tervezett módosítás hatályba lépését megelőző, tájékoztatása mellett módosítani. A Vevő tájékoztatása a Gyógyszertár weboldalán (www.szentbernat.com/ajandekkartya) történik.